Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1103 1.7036 0.00
Sample1B_Normalized 1.1 1.1000 49.0010 1.1006 49.1677 49.0064 -0.1103 1.7036 77.58
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1103 1.7036 0.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0971 13.0003 1.1103 13.1669 13.0370 -0.1103 1.7036 832556.76
Standard100_Normalized 1.1 1.0999 16.5003 1.1071 16.6670 16.5023 -0.1103 1.7036 73865.60
Standard10_Normalized 1.1 1.0984 18.8337 1.1022 19.0004 18.9058 -0.1103 1.7036 8325.57
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0988 31.0006 1.1028 31.1673 31.0500 -0.1103 1.7036 0.00
Sample1B_Normalized 1.1 1.0941 24.8338 1.1004 25.0005 24.9904 -0.1103 1.7036 77.58
Sample1C_Normalized 1.1 1.0973 24.1672 1.1014 24.3338 24.2764 -0.1103 1.7036 0.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0929 13.8336 1.1078 14.0003 13.9130 -0.1103 1.7036 832556.76
Standard100_Normalized 1.1 1.0976 13.6669 1.1088 13.8336 13.7029 -0.1103 1.7036 73865.60
Standard10_Normalized 1.1 1.0934 13.0003 1.1068 13.1669 13.0824 -0.1103 1.7036 8325.57
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 31.0500 0.0000
Sample1B_Normalized 1.1 49.0064 24.9904 1.9610
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 24.2764 0.0000
Standard1000_Normalized 1.1 13.0370 13.9130 0.9370
Standard100_Normalized 1.1 16.5023 13.7029 1.2043
Standard10_Normalized 1.1 18.9058 13.0824 1.4451