Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0957 19.6671 1.1002 19.8337 19.8254 -0.1205 1.7553 15637.79
Sample1B_Normalized 1.1 1.0959 19.5004 1.1007 19.6671 19.6429 -0.1205 1.7553 14869.97
Sample1C_Normalized 1.1 1.0957 19.0004 1.1012 19.1671 19.1318 -0.1205 1.7553 14346.93
Standard1000_Normalized 1.1 1.0948 12.6669 1.1081 12.8336 12.7323 -0.1205 1.7553 647022.80
Standard100_Normalized 1.1 1.0963 14.5003 1.1048 14.6670 14.5728 -0.1205 1.7553 122301.22
Standard10_Normalized 1.1 1.0999 18.3337 1.1044 18.5004 18.3391 -0.1205 1.7553 6470.23
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0982 14.1670 1.1112 14.3336 14.1904 -0.1205 1.7553 15637.79
Sample1B_Normalized 1.1 1.0867 13.8336 1.1001 14.0003 13.9990 -0.1205 1.7553 14869.97
Sample1C_Normalized 1.1 1.0925 13.5003 1.1060 13.6669 13.5930 -0.1205 1.7553 14346.93
Standard1000_Normalized 1.1 1.0938 13.3336 1.1053 13.5003 13.4239 -0.1205 1.7553 647022.80
Standard100_Normalized 1.1 1.0988 12.6669 1.1134 12.8336 12.6805 -0.1205 1.7553 122301.22
Standard10_Normalized 1.1 1.0972 12.1669 1.1121 12.3336 12.1981 -0.1205 1.7553 6470.23
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 19.8254 14.1904 1.3971
Sample1B_Normalized 1.1 19.6429 13.9990 1.4032
Sample1C_Normalized 1.1 19.1318 13.5930 1.4075
Standard1000_Normalized 1.1 12.7323 13.4239 0.9485
Standard100_Normalized 1.1 14.5728 12.6805 1.1492
Standard10_Normalized 1.1 18.3391 12.1981 1.5034