Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0997 19.0004 1.1051 19.1671 19.0092 -0.0939 1.5702 20712.46
Sample1B_Normalized 1.1 1.0999 19.1671 1.1042 19.3337 19.1711 -0.0939 1.5702 21753.48
Sample1C_Normalized 1.1 1.0985 20.6671 1.1023 20.8338 20.7337 -0.0939 1.5702 11664.04
Standard1000_Normalized 1.1 1.0913 12.0002 1.1062 12.1669 12.0978 -0.0939 1.5702 707822.14
Standard100_Normalized 1.1 1.0953 13.5003 1.1059 13.6669 13.5738 -0.0939 1.5702 102193.12
Standard10_Normalized 1.1 1.0988 16.3337 1.1043 16.5003 16.3703 -0.0939 1.5702 7078.22
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0975 15.0003 1.1109 15.1670 15.0309 -0.0939 1.5702 20712.46
Sample1B_Normalized 1.1 1.0972 15.1670 1.1071 15.3337 15.2143 -0.0939 1.5702 21753.48
Sample1C_Normalized 1.1 1.0965 15.6670 1.1067 15.8337 15.7239 -0.0939 1.5702 11664.04
Standard1000_Normalized 1.1 1.0901 12.8336 1.1026 13.0003 12.9659 -0.0939 1.5702 707822.14
Standard100_Normalized 1.1 1.0992 12.1669 1.1141 12.3336 12.1761 -0.0939 1.5702 102193.12
Standard10_Normalized 1.1 1.0882 11.8336 1.1009 12.0002 11.9884 -0.0939 1.5702 7078.22
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 19.0092 15.0309 1.2647
Sample1B_Normalized 1.1 19.1711 15.2143 1.2601
Sample1C_Normalized 1.1 20.7337 15.7239 1.3186
Standard1000_Normalized 1.1 12.0978 12.9659 0.9330
Standard100_Normalized 1.1 13.5738 12.1761 1.1148
Standard10_Normalized 1.1 16.3703 11.9884 1.3655