Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0997 20.3337 1.1021 20.5004 20.3532 -0.0888 1.3786 247.70
Sample1B_Normalized 1.1 1.0982 21.1671 1.1002 21.3338 21.3182 -0.0888 1.3786 175.94
Sample1C_Normalized 1.1 1.0986 21.6671 1.1011 21.8338 21.7616 -0.0888 1.3786 134.58
Standard1000_Normalized 1.1 1.0966 11.6669 1.1099 11.8336 11.7099 -0.0888 1.3786 759994.05
Standard100_Normalized 1.1 1.0895 13.3336 1.1009 13.5003 13.4878 -0.0888 1.3786 88644.05
Standard10_Normalized 1.1 1.0966 15.0003 1.1044 15.1670 15.0721 -0.0888 1.3786 7599.94
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0954 13.6669 1.1084 13.8336 13.7263 -0.0888 1.3786 247.70
Sample1B_Normalized 1.1 1.0938 14.0003 1.1056 14.1670 14.0883 -0.0888 1.3786 175.94
Sample1C_Normalized 1.1 1.0890 14.0003 1.1006 14.1670 14.1585 -0.0888 1.3786 134.58
Standard1000_Normalized 1.1 1.0979 15.1670 1.1048 15.3337 15.2177 -0.0888 1.3786 759994.05
Standard100_Normalized 1.1 1.0969 14.0003 1.1086 14.1670 14.0441 -0.0888 1.3786 88644.05
Standard10_Normalized 1.1 1.0902 12.6669 1.1037 12.8336 12.7879 -0.0888 1.3786 7599.94
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 20.3532 13.7263 1.4828
Sample1B_Normalized 1.1 21.3182 14.0883 1.5132
Sample1C_Normalized 1.1 21.7616 14.1585 1.5370
Standard1000_Normalized 1.1 11.7099 15.2177 0.7695
Standard100_Normalized 1.1 13.4878 14.0441 0.9604
Standard10_Normalized 1.1 15.0721 12.7879 1.1786