Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0948 19.0004 1.1008 19.1671 19.1453 -0.0679 1.3014 87347.88
Sample1B_Normalized 1.1 1.0962 19.5004 1.1013 19.6671 19.6246 -0.0679 1.3014 90639.24
Sample1C_Normalized 1.1 1.0977 20.0004 1.1027 20.1671 20.0761 -0.0679 1.3014 55000.73
Standard1000_Normalized 1.1 1.0917 13.3336 1.1043 13.5003 13.4432 -0.0679 1.3014 593735.82
Standard100_Normalized 1.1 1.0937 13.1669 1.1046 13.3336 13.2629 -0.0679 1.3014 145239.07
Standard10_Normalized 1.1 1.0971 16.3337 1.1033 16.5003 16.4108 -0.0679 1.3014 5937.36
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0945 19.3337 1.1005 19.5004 19.4860 -0.0679 1.3014 87347.88
Sample1B_Normalized 1.1 1.0991 20.0004 1.1054 20.1671 20.0250 -0.0679 1.3014 90639.24
Sample1C_Normalized 1.1 1.0953 19.6671 1.1012 19.8337 19.7999 -0.0679 1.3014 55000.73
Standard1000_Normalized 1.1 1.0942 15.6670 1.1033 15.8337 15.7731 -0.0679 1.3014 593735.82
Standard100_Normalized 1.1 1.0910 13.8336 1.1005 14.0003 13.9909 -0.0679 1.3014 145239.07
Standard10_Normalized 1.1 1.0950 14.0003 1.1050 14.1670 14.0840 -0.0679 1.3014 5937.36
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 19.1453 19.4860 0.9825
Sample1B_Normalized 1.1 19.6246 20.0250 0.9800
Sample1C_Normalized 1.1 20.0761 19.7999 1.0139
Standard1000_Normalized 1.1 13.4432 15.7731 0.8523
Standard100_Normalized 1.1 13.2629 13.9909 0.9480
Standard10_Normalized 1.1 16.4108 14.0840 1.1652