Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0999 25.1672 1.1012 25.3339 25.1836 -0.1155 1.6113 992.88
Sample1B_Normalized 1.1 1.0995 29.8339 1.1002 30.0006 29.9573 -0.1155 1.6113 51.39
Sample1C_Normalized 1.1 1.0993 27.5006 1.1002 27.6672 27.6314 -0.1155 1.6113 263.43
Standard1000_Normalized 1.1 1.0904 12.8336 1.1015 13.0003 12.9781 -0.1155 1.6113 661790.19
Standard100_Normalized 1.1 1.0934 14.8336 1.1020 15.0003 14.9616 -0.1155 1.6113 116903.98
Standard10_Normalized 1.1 1.0973 18.5004 1.1009 18.6670 18.6256 -0.1155 1.6113 6617.90
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0969 15.8337 1.1092 16.0003 15.8755 -0.1155 1.6113 992.88
Sample1B_Normalized 1.1 1.0980 15.5003 1.1078 15.6670 15.5349 -0.1155 1.6113 51.39
Sample1C_Normalized 1.1 1.0965 15.8337 1.1081 16.0003 15.8838 -0.1155 1.6113 263.43
Standard1000_Normalized 1.1 1.0981 15.5003 1.1061 15.6670 15.5392 -0.1155 1.6113 661790.19
Standard100_Normalized 1.1 1.0912 14.3336 1.1039 14.5003 14.4493 -0.1155 1.6113 116903.98
Standard10_Normalized 1.1 1.0914 13.5003 1.1031 13.6669 13.6233 -0.1155 1.6113 6617.90
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 25.1836 15.8755 1.5863
Sample1B_Normalized 1.1 29.9573 15.5349 1.9284
Sample1C_Normalized 1.1 27.6314 15.8838 1.7396
Standard1000_Normalized 1.1 12.9781 15.5392 0.8352
Standard100_Normalized 1.1 14.9616 14.4493 1.0355
Standard10_Normalized 1.1 18.6256 13.6233 1.3672