Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0960 1.5775 0.00
Sample1B_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0960 1.5775 0.00
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0960 1.5775 0.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0998 13.1669 1.1131 13.3336 13.1689 -0.0960 1.5775 652435.14
Standard100_Normalized 1.1 1.0956 14.1670 1.1047 14.3336 14.2481 -0.0960 1.5775 120280.51
Standard10_Normalized 1.1 1.0966 17.3337 1.1013 17.5004 17.4555 -0.0960 1.5775 6524.35
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0960 1.5775 0.00
Sample1B_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0960 1.5775 0.00
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0960 1.5775 0.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0922 14.0003 1.1049 14.1670 14.1025 -0.0960 1.5775 652435.14
Standard100_Normalized 1.1 1.0881 12.8336 1.1002 13.0003 12.9981 -0.0960 1.5775 120280.51
Standard10_Normalized 1.1 1.0986 12.6669 1.1114 12.8336 12.6856 -0.0960 1.5775 6524.35
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000
Sample1B_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000
Standard1000_Normalized 1.1 13.1689 14.1025 0.9338
Standard100_Normalized 1.1 14.2481 12.9981 1.0962
Standard10_Normalized 1.1 17.4555 12.6856 1.3760