Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0901 11.1669 1.1020 11.3336 11.3058 -0.1151 1.7388 497878.77
Sample1B_Normalized 1.1 1.0995 11.8336 1.1125 12.0002 11.8400 -0.1151 1.7388 430461.28
Sample1C_Normalized 1.1 1.0881 11.6669 1.1005 11.8336 11.8270 -0.1151 1.7388 358174.60
Standard1000_Normalized 1.1 1.0922 11.5002 1.1037 11.6669 11.6131 -0.1151 1.7388 734689.40
Standard100_Normalized 1.1 1.0999 13.3336 1.1095 13.5003 13.3345 -0.1151 1.7388 94855.48
Standard10_Normalized 1.1 1.0978 16.1670 1.1019 16.3337 16.2569 -0.1151 1.7388 7346.89
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0859 11.1669 1.1007 11.3336 11.3253 -0.1151 1.7388 497878.77
Sample1B_Normalized 1.1 1.0872 11.5002 1.1002 11.6669 11.6648 -0.1151 1.7388 430461.28
Sample1C_Normalized 1.1 1.0944 11.3336 1.1060 11.5002 11.4140 -0.1151 1.7388 358174.60
Standard1000_Normalized 1.1 1.0991 12.1669 1.1113 12.3336 12.1797 -0.1151 1.7388 734689.40
Standard100_Normalized 1.1 1.0960 11.1669 1.1104 11.3336 11.2137 -0.1151 1.7388 94855.48
Standard10_Normalized 1.1 1.0880 10.8336 1.1041 11.0002 10.9579 -0.1151 1.7388 7346.89
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 11.3058 11.3253 0.9983
Sample1B_Normalized 1.1 11.8400 11.6648 1.0150
Sample1C_Normalized 1.1 11.8270 11.4140 1.0362
Standard1000_Normalized 1.1 11.6131 12.1797 0.9535
Standard100_Normalized 1.1 13.3345 11.2137 1.1891
Standard10_Normalized 1.1 16.2569 10.9579 1.4836