Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0987 16.6670 1.1037 16.8337 16.7101 -0.1189 1.9591 286637.88
Sample1B_Normalized 1.1 1.0994 22.1671 1.1003 22.3338 22.2778 -0.1189 1.9591 16649.57
Sample1C_Normalized 1.1 1.0998 33.8340 1.1001 34.0007 33.9393 -0.1189 1.9591 33.36
Standard1000_Normalized 1.1 1.0949 14.5003 1.1006 14.6670 14.6504 -0.1189 1.9591 803796.85
Standard100_Normalized 1.1 1.0992 16.0003 1.1034 16.1670 16.0312 -0.1189 1.9591 79246.00
Standard10_Normalized 1.1 1.0998 22.0005 1.1009 22.1671 22.0337 -0.1189 1.9591 8037.97
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0955 13.1669 1.1033 13.3336 13.2637 -0.1189 1.9591 286637.88
Sample1B_Normalized 1.1 1.0956 13.8336 1.1025 14.0003 13.9393 -0.1189 1.9591 16649.57
Sample1C_Normalized 1.1 1.0991 14.5003 1.1057 14.6670 14.5232 -0.1189 1.9591 33.36
Standard1000_Normalized 1.1 1.0974 12.8336 1.1062 13.0003 12.8825 -0.1189 1.9591 803796.85
Standard100_Normalized 1.1 1.0992 11.3336 1.1089 11.5002 11.3479 -0.1189 1.9591 79246.00
Standard10_Normalized 1.1 1.0958 13.0003 1.1048 13.1669 13.0781 -0.1189 1.9591 8037.97
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 16.7101 13.2637 1.2598
Sample1B_Normalized 1.1 22.2778 13.9393 1.5982
Sample1C_Normalized 1.1 33.9393 14.5232 2.3369
Standard1000_Normalized 1.1 14.6504 12.8825 1.1372
Standard100_Normalized 1.1 16.0312 11.3479 1.4127
Standard10_Normalized 1.1 22.0337 13.0781 1.6848