Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0972 14.5003 1.1039 14.6670 14.5693 -0.1398 1.8940 331636.21
Sample1B_Normalized 1.1 1.0959 19.0004 1.1008 19.1671 19.1392 -0.1398 1.8940 23513.73
Sample1C_Normalized 1.1 1.0992 21.1671 1.1011 21.3338 21.2396 -0.1398 1.8940 4883.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0941 14.5003 1.1030 14.6670 14.6111 -0.1398 1.8940 776575.74
Standard100_Normalized 1.1 1.0972 17.3337 1.1024 17.5004 17.4232 -0.1398 1.8940 84898.95
Standard10_Normalized 1.1 1.0987 21.8338 1.1006 22.0005 21.9500 -0.1398 1.8940 7765.76
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0987 13.8336 1.1088 14.0003 13.8553 -0.1398 1.8940 331636.21
Sample1B_Normalized 1.1 1.0920 13.3336 1.1022 13.5003 13.4647 -0.1398 1.8940 23513.73
Sample1C_Normalized 1.1 1.0942 12.8336 1.1031 13.0003 12.9420 -0.1398 1.8940 4883.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0949 15.5003 1.1000 15.6670 15.6668 -0.1398 1.8940 776575.74
Standard100_Normalized 1.1 1.0982 14.0003 1.1087 14.1670 14.0284 -0.1398 1.8940 84898.95
Standard10_Normalized 1.1 1.0953 13.8336 1.1039 14.0003 13.9251 -0.1398 1.8940 7765.76
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 14.5693 13.8553 1.0515
Sample1B_Normalized 1.1 19.1392 13.4647 1.4214
Sample1C_Normalized 1.1 21.2396 12.9420 1.6411
Standard1000_Normalized 1.1 14.6111 15.6668 0.9326
Standard100_Normalized 1.1 17.4232 14.0284 1.2420
Standard10_Normalized 1.1 21.9500 13.9251 1.5763