Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0994 30.3340 1.1010 30.5006 30.3983 -0.0983 1.5090 8443.08
Sample1B_Normalized 1.1 1.0983 31.6673 1.1004 31.8340 31.8054 -0.0983 1.5090 4487.75
Sample1C_Normalized 1.1 1.0994 41.3342 1.1000 41.5008 41.4986 -0.0983 1.5090 1933.25
Standard1000_Normalized 1.1 1.0973 14.1670 1.1074 14.3336 14.2108 -0.0983 1.5090 712483.12
Standard100_Normalized 1.1 1.0960 17.6670 1.1016 17.8337 17.7868 -0.0983 1.5090 100860.43
Standard10_Normalized 1.1 1.0977 23.6671 1.1007 23.8338 23.7959 -0.0983 1.5090 7124.83
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0967 23.6671 1.1010 23.8338 23.7957 -0.0983 1.5090 8443.08
Sample1B_Normalized 1.1 1.0980 23.6671 1.1024 23.8338 23.7429 -0.0983 1.5090 4487.75
Sample1C_Normalized 1.1 1.0998 29.1673 1.1033 29.3339 29.1765 -0.0983 1.5090 1933.25
Standard1000_Normalized 1.1 1.0977 16.8337 1.1052 17.0004 16.8852 -0.0983 1.5090 712483.12
Standard100_Normalized 1.1 1.0981 17.1670 1.1060 17.3337 17.2065 -0.0983 1.5090 100860.43
Standard10_Normalized 1.1 1.0978 18.3337 1.1047 18.5004 18.3873 -0.0983 1.5090 7124.83
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 30.3983 23.7957 1.2775
Sample1B_Normalized 1.1 31.8054 23.7429 1.3396
Sample1C_Normalized 1.1 41.4986 29.1765 1.4223
Standard1000_Normalized 1.1 14.2108 16.8852 0.8416
Standard100_Normalized 1.1 17.7868 17.2065 1.0337
Standard10_Normalized 1.1 23.7959 18.3873 1.2942