Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0997 43.5009 1.1005 43.6675 43.5676 -0.0957 1.1253 24.16
Sample1B_Normalized 1.1 1.0996 53.3344 1.1001 53.5011 53.4731 -0.0957 1.1253 4.01
Sample1C_Normalized 1.1 1.0999 41.6675 1.1002 41.8342 41.7448 -0.0957 1.1253 21.78
Standard1000_Normalized 1.1 1.0920 13.1669 1.1025 13.3336 13.2939 -0.0957 1.1253 22407.57
Standard100_Normalized 1.1 1.0995 19.3337 1.1002 19.5004 19.4465 -0.0957 1.1253 0.00
Standard10_Normalized 1.1 1.0971 20.8338 1.1001 21.0004 20.9970 -0.0957 1.1253 224.08
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.1000 29.8339 1.1026 30.0006 29.8350 -0.0957 1.1253 24.16
Sample1B_Normalized 1.1 1.0991 32.6673 1.1007 32.8340 32.7601 -0.0957 1.1253 4.01
Sample1C_Normalized 1.1 1.0997 28.3339 1.1006 28.5006 28.3936 -0.0957 1.1253 21.78
Standard1000_Normalized 1.1 1.0924 16.3337 1.1006 16.5003 16.4882 -0.0957 1.1253 22407.57
Standard100_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0957 1.1253 0.00
Standard10_Normalized 1.1 1.0998 16.8337 1.1082 17.0004 16.8369 -0.0957 1.1253 224.08
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 43.5676 29.8350 1.4603
Sample1B_Normalized 1.1 53.4731 32.7601 1.6323
Sample1C_Normalized 1.1 41.7448 28.3936 1.4702
Standard1000_Normalized 1.1 13.2939 16.4882 0.8063
Standard100_Normalized 1.1 19.4465 0.0000 0.0000
Standard10_Normalized 1.1 20.9970 16.8369 1.2471