Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1049 1.5364 0.00
Sample1B_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1049 1.5364 0.00
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1049 1.5364 0.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0976 13.6669 1.1071 13.8336 13.7088 -0.1049 1.5364 760526.15
Standard100_Normalized 1.1 1.0935 16.5003 1.1013 16.6670 16.6396 -0.1049 1.5364 88520.05
Standard10_Normalized 1.1 1.0979 21.6671 1.1012 21.8338 21.7752 -0.1049 1.5364 7605.26
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1049 1.5364 0.00
Sample1B_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1049 1.5364 0.00
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1049 1.5364 0.00
Standard1000_Normalized 1.1 1.0957 16.6670 1.1022 16.8337 16.7775 -0.1049 1.5364 760526.15
Standard100_Normalized 1.1 1.0940 15.8337 1.1021 16.0003 15.9579 -0.1049 1.5364 88520.05
Standard10_Normalized 1.1 1.0965 16.6670 1.1037 16.8337 16.7477 -0.1049 1.5364 7605.26
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000
Sample1B_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000
Sample1C_Normalized 1.1 0.0000 0.0000 0.0000
Standard1000_Normalized 1.1 13.7088 16.7775 0.8171
Standard100_Normalized 1.1 16.6396 15.9579 1.0427
Standard10_Normalized 1.1 21.7752 16.7477 1.3002