Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0967 18.8337 1.1034 19.0004 18.9153 -0.1036 1.6219 389371.07
Sample1B_Normalized 1.1 1.0984 19.0004 1.1044 19.1671 19.0438 -0.1036 1.6219 284495.78
Sample1C_Normalized 1.1 1.0986 21.3338 1.1039 21.5004 21.3780 -0.1036 1.6219 207939.05
Standard1000_Normalized 1.1 1.0937 13.5003 1.1048 13.6669 13.5944 -0.1036 1.6219 873886.74
Standard100_Normalized 1.1 1.0947 16.0003 1.1025 16.1670 16.1140 -0.1036 1.6219 67043.96
Standard10_Normalized 1.1 1.0971 21.0004 1.1002 21.1671 21.1579 -0.1036 1.6219 8738.87
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0965 19.1671 1.1015 19.3337 19.2840 -0.1036 1.6219 389371.07
Sample1B_Normalized 1.1 1.0950 18.6670 1.1017 18.8337 18.7920 -0.1036 1.6219 284495.78
Sample1C_Normalized 1.1 1.0954 20.3337 1.1026 20.5004 20.4404 -0.1036 1.6219 207939.05
Standard1000_Normalized 1.1 1.0933 15.0003 1.1006 15.1670 15.1532 -0.1036 1.6219 873886.74
Standard100_Normalized 1.1 1.0987 13.8336 1.1093 14.0003 13.8540 -0.1036 1.6219 67043.96
Standard10_Normalized 1.1 1.0967 15.3337 1.1055 15.5003 15.3963 -0.1036 1.6219 8738.87
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 18.9153 19.2840 0.9809
Sample1B_Normalized 1.1 19.0438 18.7920 1.0134
Sample1C_Normalized 1.1 21.3780 20.4404 1.0459
Standard1000_Normalized 1.1 13.5944 15.1532 0.8971
Standard100_Normalized 1.1 16.1140 13.8540 1.1631
Standard10_Normalized 1.1 21.1579 15.3963 1.3742